DOLAR 1.521 - EURO 1.936 - ALTIN 61.67 - IMKB 61030
Per�embe 9 EYL�L 2010
Bir g�n daha oru� mu tutmak gerekiyor? Van sava� alan�na d�nd� 2 milletvekili hastanelik 12 Dev Adam yar� finalde K�l��daro�lu Erdo�an'a villa takas� �nerisi yapt� S�nav skandallar� yeni bir s�nav sistemi do�uruyor Somalili korsanlar yine i� ba��nda Dru�as: K�br�s sorunu en �nemli �nceli�imizdir Osmaniye'de 176 kilo esrar ele ge�irildi Taner Y�ld�z: Evet T�rkiye'nin �n�n� a�ar Marmaray'�n trenlerini T�VASA� �retecek habertaraf.com
 
 
 
Almanya’da entelekt�el k�lt�r �rk��l���
 
 
 
 
Mustafa YOLCU
13 Eyl�l sonras� politikac�lardan beklentilerimiz
 
 
 
Okur Temsilcisi
H�rs�zl���n yeni ad�: Bir internet sitesi
 
 
 
 
Y�lmaz G�ney'�n �l�m y�l d�n�m�
 
 
 
 
 
Taraf
Ahmet ALTAN
Her sahtek�rl�k mubah m�
 
 
Star
Ahmet KEKE�
Hay�r ��karsa ne kafama s�kar�m!
 
 
Zaman
Ahmet Turan ALKAN
CHP'nin 's�l' baca��
 
 
Zaman
Ali BULA�
CHP'ye tesett�r dersleri
 
 
Milliyet
Asl� AYDINTA�BA�
‘Evet kampanyas� geri tepiyor’ tart��mas�
 
 
Radikal
Cengiz �ANDAR
Kim 'evet'�i, kim 'hay�r'c�?
 
 
H�rriyet
Ertu�rul �ZK�K
Ya ‘o’ kazan�rsa
 
 
Yeni �afak
Fehmi KORU
BDP'nin a�maz�
 
 
Bug�n
G�lay G�KT�RK
Sand�kta kendi kendinize kald���n�zda
 
 
Vatan
G�ng�r MENG�
13 Eyl�l'� d���n�n
 
 
Yeni �afak
Hakan ALBAYRAK
�mam�n �ld�r�l��� ve demokratik �zerklik
 
 
Star
Mehmet ALTAN
Rahipler de 'kent dindar�' m�?
 
 
Sabah
Mehmet BARLAS
Muhafazak�r bir partiden de�i�imin mimarl���n� bekliyoruz...
 
 
Mill� Gazete
Mehmet �evket EYG�
T�rkiye'nin en b�y�k derdi kriptolar
 
 
Vatan
Mutlu T�NBEK�C�
Esas size ''yuh!''
 
 
Vakit
Nusret ���EK.
Yarg�tay Ba�kan� sistemi ka��d�
 
 
Radikal
Oral �ALI�LAR
'Kurtlar' Pontus, Ermenistan ve K�rdistan'a indi
 
 
Vatan
Ru�en �AKIR
Referandum ve �lk�c� hareket
 
 
Ak�am
Serdar AK�NAN
Bu kadar 'evet'e hay�r
 
 
Sabah
Sevilay Y�KSEL�R
Gelin biraz kulis yapal�m
 
 
 
 
Ya�ar YAVUZ
 
Mustafa YILDIZ
 
 
 
MHP'yi k�zd�ran afi�
 
 
 
Referanduma y�nelik bir afi� krizi de, Ba�kent'te ya�and�.
 
Ali Ekber Ert�rk'�n haberi


'Milliyet�i Hareket Partisi' yaz�s�n�n alt�nda, 'Darbe utanc�n� bitirmeye evet' yaz�s� MHP'lileri �ileden ��kartt�. Afi�i g�renler, MHP Genel Merkezi'ni arayarak bilgi al�rken ger�ek daha sonra ortaya ��kt�. Elektronik billboardda MHP'nin 'hay�r' afi�inin ard�ndan AKP'nin 'evet' afi�inin gelmesi g�r�nt�n�n nedeni olarak a��kland�. MHP Grup Ba�kanvekili Oktay Vural ise, bu durumu 'rezalet' olarak de�erlendirdi.

Ak�am

7 Eyl�l 2010 - 10:56:49
 
Payla�    
 
Haberin izinsiz kullan�lmas� durumunda yasal i�lem yap�lacakt�r.
 
 
 
Yorumlar
 


Bu kategorideki di�er haberler

00:08Alk��, G�neydo�u'nun nabz�n� tuttu
21:10K�l��daro�lu Erdo�an'a villa takas� �nerisi yapt�
18:56Taner Y�ld�z: Evet T�rkiye'nin �n�n� a�ar
18:45Top�u'dan bayram mesaj�nda birlik vurgusu
17:55Ba�bakandan �ocuklara 10 TL bayram har�l���
17:42Demirta�: �mamlar� �ld�renleri k�n�yorum
17:38BBP'den CHP'ye Frans�z askeri benzetmesi
17:01Erdo�an kabir ziyareti yapt�
16:42��te CHP'nin "Rahibe Afi�i" karar�
16:41Erdo�an'�n bayram mesaj�nda Pakistan var
16:37Davuto�lu: Hay�r ��karsa d�nyaya anlatamay�z
16:35�zmir'in eski TDH ekibi 'evet' i�in �al���yor
16:29CHP, YSK'dan tutanaklar� istedi
16:19Tutanaklar�n partilere verilmemesine tepki
16:09Ero�lu: Y�ce Divan'a onlar� g�ndermek gerek
16:06Bah�eli: 12 Eyl�l'de herkes sand��a gitsin
16:04CHP'li belediye ba�kan� "Evet" i�in istifa etti
16:01��te K�l��daro�lu'nun aciz kald��� o an!
15:44�ymen'den ''hay�r'' incileri
15:30O TRT binas�n� eylem yeri yapt�lar
15:27Bayram mesaj�nda da siyaset yapt�
15:02�im�ek arefe g�n�n� �ocuk yuvas�nda ge�irdi
14:42Kastal: Y�zde 65 'evet' bekliyoruz
14:24"�lk�c�l�k Bah�eli'nin tekelinde de�il"
14:17"Oyunuzun rengi ak�l ve sa�duyunuz olsun"
14:15'Hay�r'c�lar halk� korkutmaya �al���yor
13:56T�rkiye'nin �n� a��lacak
13:32K�l��daro�lu'nun �zmir belediyesiyle vurdular
13:25Bayramla�maya "yolsuzluk" damgas�
13:11CHP'li Belediyesi mescidi bayramda y�kacak
Daha fazla haber g�ster
13:10DP'li ba�kan 'hay�r' da��t�yor 'evet' diyecek
12:36MHP Genel Ba�kan� Bah�eli Trabzon'da
12:15DP'li Hasan Suba��: 12 Eyl�l bir utan�t�r
11:48��te AK Parti'nin 6 ayl�k harcamas�
11:38''End�l�s yeniden canlan�yor''
11:26"Kamer Gen�" �amurla kar��lanacak
11:06�lk ve son mitingin s�rr� ortaya ��kt�
11:05Faz�l Ta�tan'dan Bah�eli'ye a��r ele�tiriler
10:33''Hay�r kargas�'' - ''Evet b�lb�l�''
09:501 trilyon ne oldu?
09:33Se�im masraflar� belediyeden!
09:24�lk cezay� namaz k�lanlara verecekler
09:22''Terfisi imkans�z, i�ki bile i�miyor''
09:17Demirel oyunun rengini a��klad�
09:09Baykal'dan yine felaket senaryosu
08:50Ongun'dan Bah�eli'ye hazm� zor s�zler
08:37CHP �l Ba�kan� Berhan �im�ek'e 2. �ok
08:32Karars�zlar karar�n� verdi
08:15'MHP, T�rke�'in izinden koptu'
07:36Erdo�an'dan CHP'ye "sazan" g�ndermesi
07:25AYM ve HSYK de�i�ikli�i kimin iste�i?
00:31�zerklik talebi ger�ekte ne anlama geliyor?
23:49Ar�n�: Balyoz, tuzak kuranlar�n ba��na indi
22:25''Erdo�an: yarg� meydanlarda konu�maz''
22:05''Kapsaml� bir anayasa de�i�ikli�i istiyoruz''
21:25De�i�iklikte insan haklar� �ne ��kacak
19:42K�l��daro�lu, Baykal'a ra�men umutsuz
19:42Erdo�an: ��kar c�bbeni ��k meydana
18:09Saadet'ten Pakistan'a yard�m
18:08PKK'dan 5 tehdit mektubu ald�m
17:49CHP tek parti d�neminin �zlemini ya��yor
17:48Ba�bakan Erdo�an Bursa'da
17:23CHP'den yeni bro��r bombas�!
17:17Top�u'dan afi� ele�tirisi
17:10Soylu'dan 28 �ubat mesaj�
17:03Erdo�an Bursa'ya kiral�k u�akla gitti
16:25"�lk� erlerine s�vmek MHP'lili�in ispat� oldu"
15:49DP'li ba�kan 'evet' i�in istifa etti
15:37Rahibe afi�inin faturas� malum ki�iye kesildi
15:14�zmir B�y�k�ehir "ta��ma"y� savundu
14:37'CHP kamu mal�n� pe�ke� �ekti'
14:23MHP'li Vural'dan afi� yorumu: Ahlaks�z bir�ey
14:21Ero�lu: Rahibelere de hakaret edildi
14:18Baykal'dan ilgin� iddia
13:43Akda� CHP'ye ''afi�'' ile y�klendi
12:53DSP ve MHP'li meclis �yeleri istifa etti
12:02CHP'den "�nder Sav" a��klamas�
11:55Vatanda�lar�n �zg�rl�k alanlar�n� geni�letilecek
11:43CHP'li �l Ba�kan� da ''rahibe'' demi�
11:42Muhalefet neden bu kadar g�r�lt� ��kar�yor?
11:30�elik, Sar��am'�n iftar�na kat�ld�
11:07MHP'li Ba�kan Yard�mc�s� 'evet' diyecek
11:03Akda�'�n mitingine MHP'li Ba�kan da kat�ld�
11:02Ba���'tan i�adam�na: Siz darbe d�nemini �zlediniz
10:56MHP'yi k�zd�ran afi�
09:45Bu foto�raf muhalefeti k�plere bindirdi
09:40Erdo�an'dan referandum tahmini
09:19Orhan Gencebay ''yak��t�ramad�''
08:59Bah�eli'den �ok ilgin� ''T�rke�'' iddias�
08:52Referandumda kritik e�ik 900 bin boykot�u
Daha az haber g�ster
 
 
 
 
 
 
Mustafa YILDIZ
Limitsiz fakirin ve limitsiz zenginin olmad��� bayramlar
 
 
Ya�ar YAVUZ
���r�m her bayram sabah�nda
 
 
 
 
Meteoroloji yalanlad�: O g�n Hantepe'de sis yoktu
 
Se�im masraflar� belediyeden!
 
''Ba�ba�lar''da t�yler �rperten itiraf
 
Pa�alardan �eteye �ok gizli belge servisi
 
Bakanl�ktan Bat� Nil Vir�s� a��klamas�
 
 
 
 
 
 
Ba�kalar�n�n bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi akl�m�zla ak�ll� olabiliriz.
(Montaigne)
 
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.511
1.521
 
 Euro
1.921 1.936
 
 Sterlin
2.320 2.365
 
 Alt�n
61.07 61.67
 
 IMKB
61030  
 
 
Alk��, G�neydo�u'nun nabz�n� tuttu...
 
E�itimci �nsan Haklar� Aktivisti Mehmet Alk��, anayasa de�i�ikli�ine ili�kin “Evet demek i�in �ok gerek�e var. Hay�r demek i�in ortada ciddi bir sebep g�r�nm�yor” dedi. Darbe anayasalar�yla y�netilen bir �lkede, toplumun iradesinin bir anayasa metnine ilk defa yans�d���n� belirten Alk��, “Bunu �nemli saymak gerekir” diye konu�tu.
 
 
 
 
  Boydak Holding'in Show TV ve Ak�am gazetesine talip oldu�u ileri s�r�l�yor. Peki neden Boydak Grubu? ��te cevab�...  
 
 
 
  S�leyman Demirel oyunun rengini kendine �zg� �ekilde a��klad�.    
 
 
 
 
CHP'li Avc�lar Belediyesi'nce haz�rlanan ve "Ba��rt�l� kad�nlar� rahibeye benzeten" afi� hakk�nda ne d���n�yorsunuz?
 
Genel Ba�kan AVCI Kemal, belediyesinin ismi AVCILAR olunca ba��rt�l�leri vurmad�klar�na ��kretmek laz�m!
 
CHP zihniyetini tam olarak ortaya koyan bir afi�
 
Bu afi� K�l��daro�lu'na bir komplo. Zaten kendisi de �z�r diledi.
 
Her�eye ra�men ba��rt�s� sorunu CHP'siz ��z�lmez.
 
 
 
 
 
 
 Mostbet AZ

 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yay�n Hizmetleri
Sahibi ve Genel M�d�r� R�fat Y�R�K
Genel Yay�n Y�netmeni Mevl�t PEKER (Kurucu)

habertaraf.com'da yay�nlanan t�m materyalin her hakk� sakl�d�r. Kaynak g�sterilmeden kullan�lamaz.


  mostbet
 
 
G�ndem Sa�l�k-�evre Hakk�m�zda
Yazarlar E�itim K�nye
G�ncel Bilim-Teknik �leti�im
Siyaset K�lt�r-Sanat Yay�n �lkeleri
D�nya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Ya�am
Ekonomi-�� Medya  
Spor Magazin