DOLAR 1.518 - EURO 1.931 - ALTIN 61.34 - IMKB 61030
Çarşamba 8 EYLÜL 2010
Arınç: Balyoz, tuzak kuranların başına indi Türkiye puanını 6'ya çıkardı Ergenekon davasında 3 sanık tahliye edildi Bayram için sürücülere kaza uyarısı Türkiye: 3 - Belçika: 2 MAÇ SONUCU Erdoğan: Çıkar cübbeni çık meydana Pakistan'da ölü sayısı 16'ya yükseldi Ülkelerin borsalarındaki son durum Borsa, günü 60.746 puandan tamamladı Dolar 1,512 TL, euro 1,927 TL habertaraf.com
 
 
 
Yeni anayasa paketine farklı bir bakış
 
 
 
 
Umut BULUT
Hanefi Avcı Simonlaşıyor
 
 
 
Okur Temsilcisi
Hırsızlığın yeni adı: Bir internet sitesi
 
 
 
 
Hangi futbolcuların doğum günü?..
 
 
 
 
 
Hürriyet
Ahmet HAKAN
Rahibe afişine dair (2)
 
 
Star
Ahmet KEKEÇ
Ne Sezen’i? Sen Hurşit Tolon’a sahip çıkmış adamsın!
 
 
Milliyet
Can DÜNDAR
''Sıra bizde'' arsızlığı
 
 
Hürriyet
Ertuğrul ÖZKÖK
Ahmet Hakan'a itirazım var
 
 
Vatan
Güngör MENGİ
Sakalını berberde kestirenlere dikkat
 
 
Yeni Şafak
Hakan ALBAYRAK
HAYIR hikâyeleri
 
 
Milliyet
Hasan CEMAL
12 Dev Adam'ın otobüsünde Cem Yılmaz!
 
 
Akşam
Hüsnü MAHALLİ
Erdoğan ve Türkiye
 
 
Yeni Şafak
İbrahim KARAGÜL
BlackBerry, istihbarat savaşı ve vahim gerçek
 
 
Star
İbrahim KİRAS
Özür dilemek CHP’yi küçültmez
 
 
Zaman
İhsan DAĞI
MHP'nin geleceği CHP'ye emanet
 
 
Sabah
Mehmet BARLAS
Anketler bir gün seçimlerin yerine geçebilecek mi?
 
 
Zaman
Mümtaz'er TÜRKÖNE
Referandum'un Daltonları
 
 
Sabah
Nazlı ILICAK
CHP'nin parası yok mu?
 
 
Radikal
Oral ÇALIŞLAR
'Yüksek yargı eliti'nin hegemonyası...
 
 
Akşam
Oray EĞİN
Ey, 12 Eylül'le hesaplaşılacağını düşünenler...
 
 
Vatan
Ruhat MENGİ
Milli iradeye güvenmek!
 
 
Sabah
Yavuz DONAT
Gülen Matbaası
 
 
 
 
Aliya RAHTE
 
Mehmet HÜSREVOĞLU
 
 
 
 
Yargıda vesayet dönemi kapanıyor
 
 
 
Anayasa paketinde HSYK'nın yapısını düzenleyen madde referandum sürecinde en çok tartışılan değişiklik oldu.
 
Halkoyuna sunulan Anayasa paketinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısını düzenleyen madde referandum sürecinde en çok tartışılan değişiklik oldu. HSYK'nın yapısını ve işleyişini sil baştan değiştiren düzenleme, yüksek yargının kürsü hakimleri üzerindeki vesayetini sona erdirecek. Kurulun yarısı 12 bin hakim ve savcının oyuyla seçilmiş 1. sınıfa ayrılmış hakim ve savcılardan oluşacak. Yeni yapıyla oluşacak üç dairenin hiçbirinde adalet bakanının görev almayacak olması kurul üzerindeki siyasi etkiyi de azaltacak.

ESKi HALi

MADDE 159. HâkimIer ve SavcıIar Yüksek KuruIu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimIik teminatı esasIarına göre kuruIur ve görev yapar. ÜyeIer dört yıl için seçiIir. Süresi biten üyeIer yeniden seçiIebiIirIer.

Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkanvekili seçer. Hâkimler ve SavcıIar Yüksek KuruIu; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, mesIekte kalmaIarı uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disipl in cezası verme, görevden uzaklaştır ma işIemlerini yapar.

Adalet Bakanlığı'nın, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. Ayrıca Anayasa ve kanunlarla veri en diğer görevleri yerine getirir. Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim ve çalışma usulleriyle itirazların Kurul bünyesinde incelenmesi esasları kanunla düzenlenir.

Adalet Bakanlığı'nın merkez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıların muvafakatlarını alarak atama yetkisi Adalet bakanına aittir. Adalet bakanı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için hâkim ve savcıları geçici yetki ile görevlendirebilir.

ÜYE SEÇiMİ-ESKi HALİ

** Kurulun başkanı adalet bakanıdır.

** Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir.

** 3 asıl 3 yedek üye: Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden cumhurbaşkanınca

** 2 asıl 2 yedek üye: Danıştay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden cumhurbaşkanınca

ÜYE SEÇİMİNİN YENi HALi

** Kurulun başkanı adalet bakanıdır.

** Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun tabii üyesidir.

** 4 asıl üye: Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından cumhurbaşkanınca

** 3 asıl 3 yedek üye: Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulu'nca

** 2 asıl 2 yedek üye: Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulu'nca 1 asıl 1 yedek üye: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu'nca kendi üyeleri arasından

** 7 asıl 4 yedek üye: Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca

** 3 asıl ve 2 yedek üye: Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca

YENi HALi

MADDE 159. HâkimIer ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşur; üç daire halinde çalışır. Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyeliklerin boşalması halinde, asıl üyenin yedeği tarafından kalan süre tamamlanır.

Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından seçilecek Kurul üyeliği için her üyenin, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek kurul üyeliği için her hâkim ve savcının oy kullanacağı seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır. Kurulun Adalet bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki asıl üyeleri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar veya kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler.

Kurulun yönetimi ve temsili kurul başkanına aittir. Kurul başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını ve daire başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer. Başkan, yetkilerinden bir kısmını başkan vekiline devredebilir.

Kurul, adIî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaIarı uygun görülmeyenIer hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işIemIerini yapar; Adalet Bakanlığı'nın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı'nın oluru ile kurul müfettişlerine yaptırılır.

Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir. Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. Kurula bağlı Genel Sekreterlik kuruIur. Genel sekreter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan kurulun teklif ettiği üç aday arasından kurul başkanı tarafından atanır. Kurul müfettişleri ile kurulda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi kurula aittir.

Adalet BakanIığı'nın merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini ve hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak atama yetkisi adalet bakanına aittir. Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbölümü, kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile genel sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.

Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ:

HSYK'NIN ÖZERK YAPISI GÜÇLENDiRiLiYOR


Değişiklik paketindeki ikinci önemli adım 7 üyeli HSYK  ile ilgilidir. Değişiklikte kurul üye sayısı 22'ye çıkartılmıştır. Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 3 Yargıtay üyesi ve 2 Danıştay üyesine ek olarak değişiklikle 15 yeni üyenin daha kurula katılması sağlanacak. Böylece, adalet bakanı kurul üyesi ve başkanı olarak kalmakla birlikte artık eskiye göre bakanın kuruldaki gücü ve yetkileri azalacak, kurulda yürütmenin ağırlığı da azalmış olacak, kurul daha özerk hale gelecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın ise kurul toplantılarına katılmaması halinde kurulu bloke etme imkânı kalmayacak. Kurulda Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyelerin ağırlıklı etkisi olmayacak. 5 üye oy çokluğu ile istediği kararı alabilirken, değişiklikle birlikte yüksek yargıdan gelen üyeler yanında 10 üyenin de ilk derece mahkemelerinde çalışan hâkim ve savcılar arasından seçilmesi esası benimsenecek. Böylece kurulun oluşumunda yargının bütününün orantılı temsili sağlanmış olacak.

BAKANLIĞIN GÖLGESiNDEN ÇIKIYOR

Pakette HSYK ile ilgili yer alan maddelerden en önemlisi ise 7 üyenin salt çoğunluğu ile karar alabilen Kurulda belli eğilimlerin egemen olması ihtimali, karma oluşumun benimsendiği ve daha çoğulcu bir yapının getirildiği yeni yapıda çok daha düşük olacak. HSYK'nın Adalet Bakanlığı'nın gölgesinde çalıştığı izlenimi ortadan kalkacak. Hâkim ve savcıların disiplin soruşturmaları Kurulun kendi müfettişleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu durum göz önüne alındığında HSYK yürütmeden bağımsız hale gelecek. Yine HSYK'nın meslekten çıkarma biçimindeki cezalarına karşı yargı yolunun açılacak. Ancak, kurulun tüm kararlarına karşı yargı yoluna başvuru imkânının sağlanması hukuk devleti açısından daha isabetli bir yenilik olurdu.

Doç. Dr. Sedat LAÇİNER:

Yeni Ferhat Sarıkaya vakaları yaşanmayacak


HSYK şu haliyle başta Ergenekon ve Balyoz davaları olmak üzere yürüyen pek çok davayı etkileyecek türden kararlar alıyor. HSYK'ya kalsa bu davalar vakit yitirilmeden sona erdirilmelidir. Eğer referandumdan hayır oyu çıkar ise HSYK ve genel olarak yüksek yargı mevcut hastalıkları ile güçlenmiş olacak yeni Ferhat Sarıkaya kararlarına şahit olmuş olacağız. Mesleğini kaybetmek istemeyen veya işini yaptığı için ceza almak istemeyen pek çok hakim ve savcı HSYK korkusuyla darbecilik davalarından uzak duracaklardır.

Demokrat Yargı Eşbaşkanı Orhan Gazi ERTEKiN:

Yargıda ilk kez güç ilişkileri değişiyor


Anayasa değişiklik paketi yargıya ilk kez demokrasi getiriyor. 1971 anayasa değişikliği ile hakim ve savcılardan alınan temsil yetkisi yeniden kürsü hakim ve savcılarına veriliyor. Kürsü hakim ve savcıları etkin rol oynayarak ilk defa aktör haline gelecek.Yargı kararlarında onların da iradeleri, karar ve oy hakları olacak.

Bu çok daha açık biçimde yargıda oligarşinin sona ermesi ve demokrasinin gelmesi demek. Bundan I önce yargı idaresi Yargıtay ve Danıştay'a olağanüstü nitelikte yıkıcı temsil yetkisi veriyordu. Bu olağanüstü yüzde yetmişlere varan yetki sadece yüksek mahkemelere verilmemesi gerekiyor.

HSYK'da çoğunluk yüksek yargıda, Adalet Bakanlığı burada iki üye ile temsil ediyordu. Bakanlığın buradaki gücü sadece gündem oluşturma. Diğer 5 üye istediği kararları çıkartabiliyor.Yeni paketle birlikte yargıda ilk kez güç ilişkileri değişiyor. Kurumsal ilişkiler değişiyor. Bu kurumsal ilişkiler ve güç yeni paketle birlikte hakim ve savcılara yer açılacak.

Hâkim ve savcılar bir güç olarak ilk defa Yargıtay, Danıştay ve bakanlığın yanına bir güç olarak, aktör olarak, bir hukuk hazinesi olarak deyim yerindeyse oy hakkı tanınmış bir vatandaş olarak girmeye başlayacak.

Yüksek yargı yüzde 25 varan bir temsil oranı, Adalet Bakanlığı yüzde 30 varan bir temsil oranı ile temsil edilecek ve yüzde elliye varan bir temsil oranı da hakim ve savcılara verilmiş olacak. Bu yargıyı demokratikleştiren bir müdahaledir. Eğer 12 Eylül'deki halk oylamasında "evet" çıkarsa yargıya demokrasi gelecek. Ferhat Sarıkaya ve Sacit Kayasu olaylarının bir daha yaşanmayacağını düşünüyorum.

Emekli Askeri Hakim Faik TARIMCIOĞLU:

Dokunulmaz bir kurum olmaktan çıkıyor


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) aleyhine veya lehine dava açma imkanı geliyor. Daha önce HSYK ve YAŞ kararlarına dava açılamıyordu. Diyelim Eyüp Ağır Ceza Reisi bir suç işledi ve HSYK tarafından ihraç edildi. Şimdi kendini savunma imkânı veriliyor, dava açma imkânı var. HSYK dokunulmaz bir kurum olmaktan çıkıyor, yargıya açık hale geliyor. Bu demokratikleşme anlamında çok iyi bir iyileştirme. Van'daki savcı Ferhat Sarıkaya olayı olmayabilecek. Hakim veya savcı kendini savunma imkanı bulacak. HSYK'nın yapısı değişiyor. HSYK şu anda 5 kişilik kast sistemine dayanan bir sistemden oluşuyor. Yargıtay ve Danıştay hâkimlerinden seçiliyor. Ama taşradaki 13 bin hakim veya savcı, bu kararlara iştirak edemiyordu, HSYK'nın içerisine giremiyordu. Danıştay ve Yargıtay'a seçilenler HSYK'ya seçiliyordu, HSYK da onları seçiyordu. Bu değişiyor. Mesela Erzurum, Edirne, Bitlis Hâkimi, Antalya savcısı da bu kararlara iştirak edecek.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP:

SiYASET YARGIDAN UZAKLAŞACAK


Yeni HSYK'nın üye sayısı arttırılmakta, dolayısıyla adalet bakanının ve müsteşarın etkisi üçte bir oranında azaltılmaktadır. Adalet bakanının üç daire halinde çalışması öngörülen kurul toplantılarının hepsine değil sadece genel kurul toplantılarına katılması öngörülmektedir. Müsteşarın sadece dairelerden birinin üyesi olması sağlanmakta, böylece hem adalet bakanının hem de mevcut hükümlere göre önemli ölçüde etkisizleştirildiği açık bir şekilde görülmektedir. Halen Adalet Bakanlığı'na bağlı olan müfettişlerin HSYK'ya bağlanması da yıllardır bağımsızlığın önünde en önemli bir engel olarak nitelendirilen durumun düzeltilmesi anlamına gelmektedir. Sadece bu düzenleme dahi oldukça ileri bir adım olarak kabul edilmelidir.

YARGIDA HiYERARŞi
SONA ERECEK

Bu tablo karşısında, yargı bağımsızlığının "geriye" gittiğini ileri sürmek için görünürdekilerden başka sebepler aranmalıdır. Bu sebepler, HSYK'ya yerel mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcılar arasından önemli sayıda üye seçilecek olmasıdır. Yerel mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcıların HSYK'da temsil edilmesi, toplam üye sayısının yarıya yakınını oluşturması yüksek yargı mensubu hâkimler tarafından ciddi bir hoşnutsuzlukla karşılanmaktadır. Bu durum, uzun yıllardır, yüksek yargı mensubu hakimler ile yerel mahkemelerde görev yapan hakim ve savcılar arasında oluşturulan "hi-yerarşik" yapının çökmesi anlamına gelmektedir. Değişiklik gerçekleşirse, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin belirlenmesinde yerel mahkemelerde görev yapan hâkimler ve savcılar etkili olacaktır; bu durumda, yüksek mahkeme mensupları ile yerelde görev yağan hakim ve savcılar arasında astlık-üstlük ilişkisi değil sadece bir görev ayrımı bulunduğu anlaşılacaktır. Yargı sadece yürütme ve yasamaya karşı değil, yüksek yargıya karşı da bağımsız hale gelecektir.

HSYK BASKISI SON BULACAK

Bugünkü sistemde yerel mahkeme kararlarını temyiz yoluyla inceleyen ve hukukilik denetimi yapan yüksek mahkemeler, HSYK'daki belirleyici güçleri sayesinde, yerel mahke-melerdeki hâkim ve savcılar üzerinde aşılamaz bir güç ve tesir oluşturmaktadırlar. Yerel mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcılar yüksek mahkemelerin hukuki denetim sonucu verdikleri kararlara uymama, "direnme" hakkına sahipken, HSYK faktörü ile bundan çekinmekte, yüksek yargıya bağımlı kararlar üretmektedirler. Yüksek yargı ile HSYK arasındaki bu organik ilişki yargı bağımsızlığının önündeki en büyük engeldir. Hukukilik denetimin üzerinden idari denetim gölgesi kalkmadıkça gerçek anlamda yargı bağımsızlığı sağlanamaz. Yasama organına HSYK'ya üye seçme yetkisi tanınmamaktadır; teklifin eleştirilebilecek en önemli noktası budur. Ancak yapılan değişiklikle cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesi benimsenmiştir. Cumhurbaşkanı ise "12 Eylül anayasasındaki cumhurbaşkanı" değildir.

YARGIDA VESAYET DÖNEMİ KAPANIYOR
 
ASKERî YARGIYA DEMOKRASİ AYARI
 
YAŞ'IN EZBERİ BOZULUYOR
 
YARGISIZ İNFAZA SON
 
MEMURLAR DAHA ÇOK KAZANACAK
 
GREV ÖZGÜRLÜĞÜ GENİŞLİYOR
 
ÇALIŞANLARIN PAZARLIK GÜCÜ ARTACAK
 
YENİ HAK ARAMA KAPISI
 
FİŞLEMELER SONA ERECEK
 
KADINLARIN ELİ GÜÇLENİYOR
 
KÜÇÜKLERE BÜYÜK GÜVENCE
 
MİLLî İRADE ÜZERİNDEN 367 GÖLGESİ KALKIYOR
 
İŞTE ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ (YORUMSUZ)
 
5 Eylül 2010 - 21:17:37
 
Paylaş    
 
Haberin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem yapılacaktır.
 
 
 
Yorumlar
 


Bu kategorideki diğer haberler

23:24Ergenekon davasında 3 sanık tahliye edildi
18:07Hakkâri'de 9 PKK'lı öldürüldü
18:0636 KPSS zanlısı savcılığa sevk edildi
17:27Başsavcılıktan dinleme açıklaması
17:15Başörtülü olduğu için fotokopi bile yasak!
17:08Erdoğan'dan Koşaner'e başsağlığı
17:06Gül'e vatandaşlardan yoğun ilgi
17:06Gönül'den ''bedelli'' şartı
16:29Rahibe afişine suç duyurusu
16:27CHP'nin iptal ettirdiği yardımlar verilecek
16:23Bayram ve referandumda yollara dikkat
16:20Hacı adayları için kurban ücreti 110 dolar
16:17Referandum ile ilgili AB son sözünü söyledi
16:11Ergenekon içerden bile "Hayır" için çalışıyor
15:48Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
15:46"Başbağlar katillerini DGM serbest bıraktırdı"
15:43Referandum, Pamuk kardeşleri böldü
15:38Adana'da PKK'ya ait 20 kg patlayıcı ele geçirildi
14:50Şehit uzman çavuş, Elazığ'dan uğurlandı
14:46Hakkari halkı, imam katili PKK'ya tepkili
14:43Profesörlüğü engellenen Yılmaz: EVET şart
14:41Çölaşan ve Eminağaoğlu bu soruyu yanıtlayamadı
14:34Adalet Bakanlığından Gerçeker'e sert cevap
14:30"Yassıada kararları yok sayılsın"
14:29Hatay Ülkü Ocakları'nda sessizlik hâkim
14:19Darbe mağduru Kurtay: O binbaşının ismi silinsin
14:17İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri görevden alındı
13:59İşte Dörtyol'un şifresini çözecek ses kaydı
13:39Açıköğretim bütünleme sınavında sızdırma yok
13:19Erdoğan TİM üyelerini kabul etti
Daha fazla haber göster
13:14Doğan, o görüntüleri istedi
13:02Çiçek, tutukluluğunun kaldırılması istedi
12:20Danıştay'dan SGK'ya: Usulsüz faturaları ödeyin
12:11Mazlum-Der değişiklikten umutlu
12:05Aygan: Boykotçular Ergenekon güdümünde
11:52YÖK'ten şaşırtıcı YGS açıklaması
11:28Diyarbakır'a özel, güvenlik önlemi alındı
11:17ÖSYM'den 12 sınava erteleme
11:16Danimarka'daki iftar önyargıları yıktı
11:13Sağlık Bakanlığı sınavı ertelendi
11:07Emniyet uyardı: Uzun yola serin havada çıkın
10:17Amerika'daki iş adamları: EVET
10:04Parmaklara mürekkep sürülmeyecek
09:57''Her türlü meydan okumaya hazırız''
09:30Sivil toplumda ''konsomatris'' gerilimi
09:1837 sınav şaibeli, diplomalar geri alınabilir
09:16Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit
09:14Katilleri kurtaran sahte ihbar Uzman Çavuş'tan
09:06ÖSYM'nin başını ağrıtan saat
08:43İş dünyası ''evet'' sesini yükseltiyor
08:41Gerçeker'in YARSAV sevgisi
08:332 bin 115 telefon tek tek incelendi
08:18YGS değil, kopya çekenin sınavı iptal olacak
08:17OYAK bilgi sızdırdı, BDDK anında enseledi
08:12PKK bildiri ile 'hayır' oyu verilmesini istedi
08:02Yargıtay, kendi üyelerini mi dinletti?
02:45Müslüman ve Musevi bayramları çakıştı -Özel-
00:49Özbek: Seyfi Bey vasıtası ile gelen bir kişi vardı
00:28Yeni anayasa paketine farklı bir bakış
20:30İmamı şehit edip abdestsiz namaz kıldı
20:17KPSS ve TUS ertelendi
20:09Yalçınkaya'dan referandum açıklaması
17:36Prof. Dr. Halaçoğlu'nun eşi vefat etti
16:11"Diyarbakır davasında asıl failler dışarıda"
15:48Uslu’dan TÜSİAD’a cevap:
15:41AK Parti'den sürpriz askerlik teklifi
15:37'Evet' diyen MHP'liler kervanına 3 isim daha
15:02Çetin Doğan tazminat istedi
14:58Bürokratik devlet istemiyoruz
14:54Rahibe afişi bir CHP'linin istifasına neden oldu
14:49Oy kullanırken bunlara dikkat edin!
14:23Afiş tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü
14:19Minareye çarpan jetin görüntüleri ortaya çıktı
14:08Başsavcı'dan "hukuka bağlılık" temennisi
13:33Erdoğan, Gerçeker kadar siyaset yapmadı
13:05'Rahibe' afişi Avcılar Meclisi'ni karıştırdı
12:19Gerçeker, alenen siyaset yaptı
12:03Vahşi Kartal'ın yılan avı
11:19Yurt dışından 10 kişiden 6'sı oy kullanamıyor
10:57Neriman Aydın'ın çapraz sorgusuna devam edildi
10:01Bakan Yıldız, Brüksel'e gitti...
08:47Söz bugün yüksek yargıda
08:37Pakistan dönüşü çok önemli tavsiye
08:26Dolmabahçe'de U2 zirvesi
08:22Bir sızma da açık öğretimde
22:5313 Eylül'de domino etkisi ile karşı karşıya olacağız
22:52Bono, Avrupa'dan Asya'ya yürüyerek geçti
21:17Yargıda vesayet dönemi kapanıyor
21:16Askerî yargıya demokrasi ayarı
21:15YAŞ'ın ezberi bozuluyor
Daha az haber göster
 
 
 
 
 
 
Aliya RAHTE
Muhalefet çok yaladı
 
 
Ayhan BİLGEN
Pazara kadar "yeni anayasa" yalanı
 
 
Hüseyin ACARLAR
“12 Eylül’ün nesini seveceğim, sevmediğim gibi de devamlı söveceğim”
 
 
Mehmet HÜSREVOĞLU
CHP'li Müslüman'a
 
 
Necmettin EVCİ
Menderes'in ruh hâli ile EVET
 
 
Sami NOGAY
Zihnidaroğlu
 
 
Taha KURUTLU
“Evet” statüko buraya kadar…
 
 
 
 
 
Minareye çarpan jetin görüntüleri ortaya çıktı
 
Bir sızma da açık öğretimde
 
Kılıçdaroğlu’na ağır suçlamalar
 
MHP'nin kurucularından tarihî uyarı
 
İsrail tüm dünyayı dinleyebiliyor
 
 
 
 
 
 
Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.
(Montaigne)
 
 
 
Havadurumu
 

 
 Dolar
 
1.508
1.518
 
 Euro
1.916 1.931
 
 Sterlin
2.294 2.340
 
 Altın
60.91 61.34
 
 IMKB
61030  
 
 
Dünya İslam’a dönüyor...
 
Dünyanın dört bir yanında İslam’a olan ilgi her geçen gün artıyor. Sonradan Müslüman olan onlarca kişiyle görüşüp bu görüşmelerini bir kitapta toplayan Gazeteci-Adem Özköse İslam’ın niçin bu denli ilgi gördüğünü anlattı.
 
 
 
 
  İstanbul’un ünlü sanatçı ve yazarları Kültür A.Ş.’nin iftarında buluştu. İftardan sonra diş kirası olarak ne dağıtıldı?  
 
 
 
  Starbucks Coffee Türkiye, Yeni Şafak'ta yayınlanan İsrail mallarına boykot haberinde, adının listedeki markalarda geçmesi üzerine bir açıklama yaptı.    
 
 
 
 
CHP'li Avcılar Belediyesi'nce hazırlanan ve "Başörtülü kadınları rahibeye benzeten" afiş hakkında ne düşünüyorsunuz?
 
Genel Başkan AVCI Kemal, belediyesinin ismi AVCILAR olunca başörtülüleri vurmadıklarına şükretmek lazım!
 
CHP zihniyetini tam olarak ortaya koyan bir afiş
 
Bu afiş Kılıçdaroğlu'na bir komplo. Zaten kendisi de özür diledi.
 
Herşeye rağmen başörtüsü sorunu CHP'siz çözülmez.
 
 
 
 
 
 
 Mostbet AZ

 
 
       
Kategoriler   HaBerTaraf HaBertaraf Yayın Hizmetleri
Sahibi ve Genel Müdürü Rıfat YÖRÜK
Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt https://www.krufarhiv.com/ (Kurucu)

habertaraf.com'da yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.


  mostbet
 
 
Gündem Sağlık-Çevre Hakkımızda
Yazarlar Eğitim Künye
Güncel Bilim-Teknik Betwinner
Siyaset Kültür-Sanat Yayın İlkeleri
Dünya Mizah Yorum Kriterleri
Yurt Yaşam
Ekonomi-İş Medya  
Spor Magazin